För en bra kunddialog – helt enkelt!

Vi är full service provider inom fysiska och digitala kommunikationslösningar.

Vi är en väletablerad verksamhet med en unik och modern produktionsmiljö. Vår produktportfölj innehåller naturligtvis också e-tjänster som e-fakturor, e-arkiv, e-post, SMS, digitala brevlådor. Vi tar därmed ansvaret för kundens hela kommunikation.

Våra duktiga medarbetare, med hög kompetens och lång erfarenhet, ger våra kunder unika möjligheter att utveckla sina affärer genom smart, välriktad och effektiv kommunikation.

Vårt huvudkontor finns i Landskrona. Vi har också försäljningskontor i Stockholm och Oslo. Produktion sker i Landskrona och Oslo.

Mejla oss på så hör vi av oss och berättar mer!

My Image

Information i tryggt förvar

Den snabba digitala utvecklingen ställer allt högre krav på att vi håller jämna steg med säkerheten. Du ska som kund alltid kunna känna dig helt trygg med hur vi hanterar din information.

Parajett arbetar aktivt med informationssäkerheten såväl inom den egna verksamheten som i kontakterna med kunder, leverantörer och omvärlden i övrigt.

Parajett är certifierade enligt ISO 27001.

Parajett levererar avancerade trycklösningar inom områden som kräver allra högsta integritet och noggrannhet.

Utdrag ur Parajetts policy för informationssäkerhet

Parajetts verksamhet och trovärdighet får inte äventyras på grund av brister i informationshanteringen. Avbrott i informationsförsörjningen kan vara kritisk för verksamheten och felaktig information kan äventyra säkerheten. Det är därför mycket viktigt att informationshanteringen skyddas från avsiktliga och oavsiktliga störningar. Lagar och föreskrifter ska självklart följas.

Syfte

Arbetet med informationssäkerhet måste vara medvetet och strukturerat med tydliga mål och riktlinjer.

Mål

Målsatt kvalitet skall uppnås genom:

 • Tillgänglighet – att informationen finns till hands när den behövs.
 • Sekretess – att informationen bara är åtkomlig för den som har rätt att ta del av den.
 • Riktighet – att informationen är och förblir korrekt, begriplig och fullständig.
 • En säker produktionsprocess med ett kontinuerligt uppföljningsprogram.

Parajett levererar avancerade trycklösningar inom områden som kräver allra högsta integritet och noggrannhet.

Miljön i fokus

Som en av de ledande svenska aktörerna inom den grafiska branschen betonar Parajett vikten av att aktivt förebygga och minimera miljöpåverkan så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Vi arbetar därför kontinuerligt för att våra produkter och processer ska påverka miljön så lite som möjligt. Vi använder oss i så hög grad som möjligt av Svanenmärkt papper och är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Parajetts miljöpolicy

Parajett skall i hela sin verksamhet och produktframställning arbeta aktivt för att minimera och förebygga negativ påverkan på miljön.

Syfte

Vi på Parajett, som en av de ledande svenska aktörerna inom grafiska branschen, ser det som betydelsefullt att aktivt arbeta för att i all verksamhet förebygga och minimera miljöpåverkan så långt som det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Åtagande

Lagar och andra bindande regler uppfattar vi som ett minimum som skall uppfyllas med marginal. Genom öppenhet mot kunder, myndigheter och andra intressenter vill vi visa detta och skapa förtroende för vår vilja att nå bästa möjliga lösningar.

Genom kontinuerliga utbildningsinsatser och en god arbetsmiljö vill vi säkerställa att alla anställda på bästa sätt deltar i vårt miljöengagemang. Vi åtar oss också att verka för ständig förbättring genom uppföljning och arbete med övergripande miljömål.

Definitioner

Miljöaspekt - Delar av en organisations aktiviteter, produkter eller tjänster som kan inverka på miljön vid normal eller abnormal drift.

Miljöutredning - Identifierar organisationens miljöaspekter och beskriver verksamhetens miljöpåverkan.

Miljöpolicy - Ger riktlinjer för hur miljöarbetet ska bedrivas för verksamheten.

Övergripande miljömål - Utifrån betydande miljöaspekter uppsatta mål för organisationen att arbeta med för att uppfylla kravet på ständig förbättring.

Detaljerade miljömål - Utifrån övergripande miljömål finns kopplade detaljerade miljömål med definierat ansvar och tidsram för uppfyllan samt i de fall det är tillämpligt även är kvantifierbara.

Omfattning

Policyn omfattar hela Parajett AB och miljöarbetet skall bedriva enligt standarden SS ISO 14001.
Policyn övervägs årligen och revideras vid behov. Varje medarbetare skall förstå innebörden och ha tillgång till miljöpolicyn. Vid sidosättande av policy eller andra säkerhetsregler vidtas sanktioner.

Vårt kvalitetsarbete

Parajett bedriver ett omfattande kontinuerligt arbete för att kvalitetssäkra verksamheten. Vårt första certifikat enligt ISO 9001 fick vi 2003 och fortsatte sedan 2005 med ISO 14001.

Förutom revisioner och systematiskt arbete kopplat till ISO-certifieringarna har vi tagit fram en egen kvalitetspolicy. Den innebär bland annat att vi ska ha säkra orderrutiner och produktionsprocesser med fortlöpande uppföljningsprogram och att de produkter vi tar in från våra leverantörer ska uppfylla våra kvalitetskrav.

Parajetts produkter och tjänster skall förknippas med rätt kvalitet.

Det innebär att:

 • Våra produkter och tjänster skall fullgöra sina funktioner på det sätt som kunderna förväntat sig.
 • Vår kvalitet skall aktivt bidraga till att Parajett väljs som leverantör då produkten spelar en avgörande roll i kundens affärsverksamhet.

Målsatt kvalitet skall uppnås genom:

 • Ett välutvecklat produktprogram som svarar mot kundernas behov.
 • En säker orderrutin.
 • Att vi använder våra leverantörer som en naturlig faktor i utvecklingen samt att deras produkter uppfyller våra kvalitetskrav.
 • En säker produktionsprocess med ett kontinuerligt uppföljningsprogram.
 • Vid tillfälle där kunden inte är nöjd med den levererade produkten skall ev. skada begränsas genom ett snabbt och kraftfullt agerande, samt vidta åtgärder som förhindrar ett upprepande.

Stacks Image 10439
Stacks Image 11015

Det började som en dans…

Året var 1906 och Sydsvenska Biljettryckeriet gjorde sin debut i tryckbranschen med så kallade dansbanebiljetter. En sinnrik liten papperslapp som blev en braksuccé och första steget på en lång och framgångsrik resa.

Parajett har sedan dess fortsatt att tidigt anamma ny teknik och ge marknaden nya lösningar. Blanketter i olika varianter och former var dominerande produkter under en lång tid i början av 1900-talet. Samtidigt öppnade metoden som användes vid biljettillverkningen dörrar till andra användningsområden. Som datamailern, en färdigkuverterad blankett. Den producerades för första gången av Parajett och blev även den en storsäljare.

Parajett

På 1930-talet döptes företaget om till Parajett, från latinets para, ”mångfaldigande”, och biljettändelsen ”-jett”. På 1980-talet gjorde fyrfärgstrycket entré och de kreativa lösningarna började flöda med allt hårdare inriktning mot reklam. Även riktade budskap och applikationer, skraptryck och annat blev populärt. Tack vare en teknikvänlig inställning fick Parajett än en gång ett tydligt försprång framför andra i branschen.

På 1990-talet, då mobiltelefonerna slog igenom på stort, satsade Parajett på Print-On-Demand; ett snabbt och enkelt sätt för kunden att beställa manualer och böcker i mindre upplagor.

Under 2000-talet investerade vi i 4-färgsprintrar vilket är det som vår maskinpark till mestadels består av idag. Detta innebär att vi under många år varit marknadsledande på att producera kundanpassade utskick till mottagaren.

Utvecklingen går framåt … De senaste åren har vi byggt upp en högteknologisk kuverteringsavdelning med stor kapacitet och hög säkerhet och vi har investerat i moderna utvecklingsverktyg och digitala 4-färgsmaskiner för både rulle och ark.

Idag kan vi på ett effektivt sätt hjälpa våra kunder att skapa och distribuera personaliserade budskap och utskick i den kanal som mottagaren önskar.

110 år med Parajett har blivit till det du ser i dag.
Vi räknar kallt med att hålla på i 110 år till.
Stacks Image 10445

Tord Ohlsson 1974 som nybliven ägare av Parajett AB.

Stacks Image 10459

Parajetts fastigheter på Engelbrekstgatan mellan 1937 och 1959.

Parajett Logotype


Telefon: +46 (0)418-545 00

Parajett Norge
andvordgrafisk.no

© Parajett AB

Parajett Logotype


Telefon: +46 (0)418-545 00

Parajett Norge
andvordgrafisk.no

© Parajett AB