© 2017 Parajett AB Kontakta oss
Stacks Image 61

Information i tryggt förvar

Den snabba digitala utvecklingen ställer allt högre krav på att vi håller jämna steg med säkerheten. Du ska som kund alltid kunna känna dig helt trygg med hur vi hanterar din information.

Parajett arbetar aktivt med informationssäkerheten såväl inom den egna verksamheten som i kontakterna med kunder, leverantörer och omvärlden i övrigt.
Utdrag ur Parajetts policy för informationssäkerhet
Parajetts verksamhet och trovärdighet får inte äventyras på grund av brister i informationshanteringen. Avbrott i informationsförsörjningen kan vara kritisk för verksamheten och felaktig information kan äventyra säkerheten. Det är därför mycket viktigt att informationshanteringen skyddas från avsiktliga och oavsiktliga störningar. Lagar och föreskrifter ska självklart följas.

Syfte
Arbetet med informationssäkerhet måste vara medvetet och strukturerat med tydliga mål och riktlinjer.

Mål
Tillgänglighet – att informationen finns till hands när den behövs.
Sekretess – att informationen bara är åtkomlig för den som har rätt att ta del av den.
Riktighet – att informationen är och förblir korrekt, begriplig och fullständig.
En säker produktionsprocess med ett kontinuerligt uppföljningsprogram
Skyddsåtgärder
Val av skyddsåtgärder ska anpassas efter verksamheten och baseras på informationens betydelse och de konsekvenser som bristande säkerhet kan innebära för alla intressenter i en viss informationshantering. Lagar och förordningars krav ska utgöra lägsta nivå vid specificering av skyddsåtgärder.

Ansvar
Företagets styrelse uppdrar till VD i uppdrag att ansvara för omfattning och inriktning av företagets informationssäkerhetsarbete.

Ansvaret för informationssäkerheten ska vara kopplat till det delegerade verksamhetsansvaret. Det betyder att varje person som är ansvarig för en verksamhet också är ansvarig för informationssäkerheten inom den verksamheten. Systemägare ansvarar för informationssystemens säkerhet.
Stacks Image 1040
Parajett levererar avancerade trycklösningar inom områden som kräver allra högsta integritet och noggrannhet.